ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਐਂਟੀਜੇਨ

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  REF 500010 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ

  ਸਰਵਾਈਕਲ/ਯੂਰੇਥਰਾ ਫੰਬਾ

  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਯੂਰੇਥਰਲ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੇਟਰਲ-ਫਲੋ ਇਮਯੂਨੋਸੈਸ ਹੈ।