ਨੀਸੀਰੀਆ ਗੋਨੋਰੀਆ

  • Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test

    ਨੀਸੀਰੀਆ ਗੋਨੋਰੋਏਏ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

    REF 500020 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
    ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ/ਯੂਰੇਥਰਾ ਫੰਬਾ
    ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਜਰਾਸੀਮ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗੋਨੋਰੀਆ/ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।